Pater Marc d’Aviano

In  het blad de “Relations Véritables”, dat als wekelijkse courant in het jaar 1681 bij uitgever Pieter de Cleijn in Brussel verscheen, treffen we een bericht aan over een in die tijd beroemd “kanselredenaar”, die vanwege de grote toeloop van het volk meestal alleen op openbare plekken kon prediken. Bekend is dat hij op zijn reizen ook de plaatsen Roermond, Venlo en Gronsveld aandeed. We lezen het volgende: “Nadat de Italiaanse pater Marc  d’Aviano zijn rondreis door de roomse Lage Landen had voltooid, en overal een sterke indruk had achter gelaten bij zijn roomse broeders, keerde hij op negentien juli terug naar de stad Düsseldorf. Hij verbleef er tot en met de 21ste juli. Twee dagen later arriveerde de pater in Roermond. Hij werd ontvangen door de Roermondse magistraat en vereerd met acht “apostelen’wijn! Hij gaf daar op dezelfde avond vanaf een podium voor het stadhuis de zegen aan een menigte van 40.000 man, die zich ook in de aangrenzende straten bevond en zelfs op daken van woningen.  Het podium werd bewaakt door leden van de schutterij. Na het uitbrengen van de zegen zou het echter mede door de opdringende mensenmassa instorten. Er kwam een onderzoek, waarna de voor de opbouw van het podium verantwoordelijke timmerlieden door het bestuur gestraft werden. De mannen werden korte tijd later alsnog door de gouverneur begenadigd. Een dag later las d’Aviano een mis in de kathedraal van Roermond, waarna hij naar Venlo vertrok. In de handelingen van de magistraat van Roermond kunnen we lezen dat de pater daadwerkelijk wonderen had verricht. De markt lag vol met krukken, windsels en dergelijke van mensen die plotseling genezen zouden zijn. Onder deze personen bevond zich ook de gravin van Manderscheidt,  beter bekend als de abdis van Thorn, die 33 jaar bedlegerig geweest zou zijn. Volgens een bewaard gebleven brief van jonkheer Clant, die getuige was van de manifestatie, waren lammen en kreupelen tijdens de zegen opgestaan en hadden zieken zich weer gezond gevoeld.

De Turksche beestenhemel

Er waren te Venlo zulke grote hoeveelheden mensen komen opdagen, dat alle openbare plaatsen te klein waren om deze menigten een plek te geven. Hij hield er een preek waarin hij de mensen aanspoorde goede christenen te zijn en zegende daarna zijn vele aanhangers.  Gelukkig  kon alles plaats vinden zonder opmerkelijke incidenten. Na afloop rustte hij een paar uur uit en begon om twee uur in de morgen aan zijn tocht naar Keulen. Hij had nauwelijks Roermond verlaten, of er wachtte hem  een grote verrassing! Een enorme menigte had zich bij de buiten de stad gelegen kapel van de H.Maagd verzameld in de hoop nog een glimp op te vangen van hun idool. D’Aviano werd uit veiligheidsoverwegingen tot bij de plaats Erkelenz begeleid door soldaten van de vorst van Nassau. De vorst behoorde tot de katholieke tak van de Nassau’s, en diende de Spaanse zaak. In juli 1682 komen we deze capucijner geestelijke in Wenen tegen, korte tijd voordat deze stad ontzet zou worden. “Den groten Turk deed lieden beven en schrikken door geheel Europa”, aldus de krant. “Heel Oost-Europa was vrijgemaakt van christenhonden, en hoe meer christenen de Turksche beul vermoordde, hoe meer hij in het hiernamaals zijn lusten kon botvieren in de Turksche beestenhemel”! Zoals bekend belegerden de Turken in september 1683 de stad Wenen met een 300.000 man sterk leger. Pater d’Aviano bevond zich overigens in de stad als raadsman van keizer Leopold van Oostenrijk.

aviano.gif

De pater op het podium naar een tekening uit die tijd

Advertenties