Eigenlijk begon het grondgebied van het graafschap al binnen de stadsmuren. Buiten de stad werd het aan alle kanten ingesloten door Luiks grondgebied, behalve in het noorden, waar het grensde aan de vrije heerlijkheid Petersheim. In het zuiden zorgde de rivier  de Jeker voor een natuurlijke grens met het Luikse gebied. Het graafschap omvatte slechts drie dorpen.  De naam stamde af van Vryenhof of Vrye-Hoeve. De betekenis hiervan moeten we zoeken in het feit dat het een plek was die iemand kon bewaren voor gevangenneming. In wezen bezat dit gebied dezelfde status als het Vrijthof te Maastricht. Het territorium van Vroenhove had altijd al tot het rechtsgebied van de Hertogen van Brabant behoord. Het graafschap moet echter eens ook een leen van het Duitse Rijk geweest zijn. Immers uit een juridische akte uit het jaar 1528 blijkt, dat personen via het gerecht van Vroenhove zelfs tot aan de rechtbank van de vrije rijksstad Aken beroep konden aantekenen tegen een eerder genomen rechterlijke beslissing. In het jaar 1459 behoorden alle huizen binnen de oude Tweebergse Poort tot aan het Vrijthof tot het Vroenhofs rechtsgebied. Het graafschap kende een eigen bestuur, zij het dat de schout en de griffier van Vroenhove deze functies ook bezaten binnen het Maastrichtse stadsbestuur, maar dan wel aan de kant van het Brabantse overheid. Dat gold ook   voor de schepenen en de raadslieden van dit graafschap. In hun geval echter bekleedden ze deze baan binnen hun eigen graafschap voor het leven, maar wisselden ze in de Maastrichtse raad om de twee jaar van plek met iemand anders.

Het totale gebied van het graafschap buiten de stad besloeg ongeveer 2000 bunders en bestond hoofdzakelijk uit vruchtbaar akkerbouwland, en de dorpen Wilderen, Montenaken en Heukelom. Tot het gebied van Vroenhove werden ook enkele huizen van Kaberg gerekend, hetgeen toen een gehucht op de Dousenberg was. Ook de buitenplaats Belvedère behoorde tot het  rechtsgebied van Vroenhove. Vanaf deze plek had men overigens een prachtig uitzicht op de Maas. Dat laatste gold eveneens voor de huizen en herbergen op de weg van de Maastricht naar Smeermaes. Deze herbergen waren zeer in trek, en werden druk bezocht door burgers en soldaten uit de stad. Het Maaseiland St. Anthoon, gelegen tussen de stad en Wijck, was eveneens in bezit  van het graafschap Vroenhove.

vroenhove maasrricht 1698 gebeid vroenhove in roodAtlas_de_Wit_1698-pl081-Maastricht-KB_PPN_145205088_(Vroenhof)

Een kaart uit 1698: de in rood gekleurde delen behoorden tot het graafschap Vroenhove.

Rechtsboven het St.Anthonis eiland

Advertenties