Het dorp Horst werd op 18 april 1729 deels verwoest door een zware brand en mocht van de “Kriegs- und Domeinen Commission” die daartoe gemachtigd was door de koning van Pruisen een collecte in de provincie Gelre houden. De strekking van de vergunning was overigens dat alle inwoners werden aangespoord tot het geven van liefdadige giften “ter leniging van het onheil”. De commissie maakte in een twintig regels lange volzin duidelijk waarom “zyne Königliche Majesteit, unser aller genädigster Herr” na het vernemen van dit ongelukkige voorval en de daaruit voortvloeiende armzalige toestand van de getroffen inwoners “aus besonderen Königliche Clementie und Milde” akkoord was gegaan met een algemene collecte in de provincie Gelre ten einde de bevolking van Horst te helpen.

Het dorp Horst, dat oorspronkelijk Berkele heette, is in de Middeleeuwen op de hogere zandgronden aan de noord-oostrand van de Peel ontstaan, en kende in de elfde eeuw al een kleine kerk. De Heerlijkheid Horst, gelegen in het ambt Kessel, werd in de namiddag van de 28ste april getroffen door een door een zware brand waarbij in minder dan een uur veertig van de voornaamste huizen,en  dertig schuren, opstallen  en brouwerijen in vlammen opgingen. Het feit dat de meeste daken van stro waren, was mede oorzaak van de grote omvang van dit inferno. Het bestuur besloot dan ook dat strodaken met onmiddellijke ingang verboden zouden worden.

De overheid benoemde schepen Johannes Hooghers uit de Heerlijkheid Horst om de uit deze collecte voortvloeiende gelden ten behoeve van de burgers in te zamelen. Iedereen, van hoog tot laag, werd opgeroepen om “nach Stand und Würde” vrijwillig en naar vermogen bij te dragen en aldus zijn liefde te betonen voor de armzalige ingezetenen van Horst.

God zou iedereen die zou bijdragen zegenen, aldus het op 29 november ondertekende document. Door het Barrière traktaat  van 1715 was het gehele ambt Kessel aan de koning van Pruisen afgestaan, en maakte sindsdien deel uit van de Pruisische provincie Geldern, waar zich de reeds vermelde “Kriegs- und Domeinen Commission”  in het eveneens Geldern geheten stadje bevond.

Het is niet bekend welk bedrag de liefdadigheidsactie heeft opgebracht!!

kasteel keverbergbeijer-1

Kasteel Keverberg te Kessel in 1739 door Jan de Beijer

Advertenties