Gereformeerde schoolmeester uit Voerendaal wordt door Joodse rovers belaagd

Gerrit van Braampt was naast schoolmeester ook voorlezer in de protestantse kerk te Voerendaal. De kerk in Voerendaal behoorde bestuurlijk tot de Gereformeerde gemeente van Heerlen. Gerrit kreeg voor zijn diensten bij  begrafenissen en dergelijke geld van de kerkelijke overheid. Uit de kerkelijke rekeningen blijkt dat het standaard tarief daarvoor klaarblijkelijk vijf gulden was. Het luiden van de klokken behoorde ook tot zijn verplichte bezigheden. Hij kreeg ook daar een kleine vergoeding voor, meestal waren dat een of twee schellingen. Als rijke burgerlijke families of adellijke geslachten er prijs op stelden dat de klokken een aantal dagen lang op een bepaalde tijd voor een familielid moesten luiden, kreeg de meester  daarvoor in natura betaald. In de praktijk ontving hij voor elke dag waarop  hij de klokken moest luiden een zak rogge. Hij moest de rogge dan delen met een paar andere dorpelingen omdat er in zulke gevallen meerdere personen ingezet werden. Het is niet meer na te gaan op welke datum van Braampt schoolmeester en voorlezer is geworden. Uit de parochiearchieven weten we wel dat zijn dochter in juli 1690 te Voerendaal trouwde met een zekere Degenhart Deiter uit Mühlheim aan de Rijn. Uit deze informatie, een ander iemand vervulde op dat tijdstip de taak van voorlezer, kunnen we wel afleiden dat Gerrit toen nog geen ambt bekleedde in het dorp. We lezen in de acta dat hij in het jaar 1700 diaken werd, en in later jaren nog een paar keer als ouderling fungeerde Hij legde zijn functies, dus ook het beroep van meester dat hij op enig tussen liggend tijdstip had gekregen, overigens neer in het jaar 1720.

Gerrit kreeg in de persoon van Balthasar Emonds een weinig stabiel opvolger die snel met een aantal  mensen ernstige meningsverschillen kreeg. Hij raakte zelfs in een serieus conflict met zijn  lokale classis. Hij was in 1721 nauwelijks in functie of de hel brak los . Emonds keerde zich vooral tegen de persoon van kerkenraadslid Isaac Willem Hoffman. Hoffman had geen al te beste reputatie! Hij was een aantal jaren eerder vanwege een conflict met het Akense stadsbestuur zelfs voor een aantal jaren deze stad uitgejaagd. De kerkenraad nam het Emonds zeer kwalijk dat hij zich op ongehoorde wijze tegen dit instituut afzette. Men verweet hem dat hij zijn ambt als schoolmeester onvoldoende vervulde. Hij was inderdaad vaak afwezig en liep al dronkemanspraat uitslaande door de stad Heerlen. De raad vond het ook niet kunnen dat hij lasterpraatjes rondstrooide over kerkenraadslid Hoffman. Emonds was een boef vergeleken met de brave van Braampt. Toch zou van Braampt nog heel wat ellende tegen komen in zijn leven. Gerrit en zijn vrouw en dochter werden einde maart 1721 slachtoffer van een gewelddadige overval. Het gezin werd zeer zwaar mishandeld door de overvallers. Gerrit werd zo erg toegetakeld dat hij korte tijd later aan zijn verwondingen stierf. De overvallers hadden vrijwel alles wat het gezin bezat meegenomen. Het zou een hele tijd duren voordat men de daders te pakken kreeg.

Pas twee jaar later, in april 1723, slaagde justitie er in om een aantal van deze misdadigers op te pakken. Dat gebeurde in het verre Den Haag waar ze op dat ogenblik gevangen zaten in de “Voorpoorte”. Vele in die tijd bij overvallen betrokken personen sloegen op na hun daad op de vlucht, omdat ze zich in veraf gelegen oorden veilig waanden. Nadat ze  in eerste instantie voor de rechter in Den Haag werden gebracht, kwamen de van de overval verdachte het personen voor de Brabantse rechtbank. Het ging hierbij om de jood Pasman Hirts en de jodin Helena Maus. Ze werden al een dag later opgehangen en veroordeeld tot het betalen van alle gerechtskosten. Hun vonnis werd voor iedereen duidelijk leesbaar aan muren van de kerk in Voerendaal opgehangen. Er was echter nog een derde persoon bij deze verval aanwezig geweest. Dat was de jodin Hester Andriesse die uiteindelijk een mildere straf zou krijgen omdat ze alleen van heling verdacht werd. Toch was haar straf ook immens zwaar! De rechtbank veroordeelde de vrouw tot geseling met de strop om de hals (let op volgende keer…), brandmerking en 33 jaar tuchthuis met dwangarbeid.  Een dergelijke straf overleefde in die tijd  niemand. Als ze haar opsluiting al zou overleven, wachtte haar een eeuwige verbanning uit Brabant. Haar hele bezit werd overigens verbeurd verklaard.

In het begin van de 18e eeuw, maar ook op het einde van deze eeuw, zien we een toename van criminaliteit waar Joden bij betrokken zijn. Joden zaten al eeuwenlang in het verdomhoekje, deels door het bijgeloof van andere groepen, en deels door de verkettering door Luther, die joden en christenen van woeker beschuldigde. Geldhandel was echter een van de weinige zaken waar ze zich mee bezig mochten houden omdat het hun niet toegestaan was om lid te worden van een gilde. Voor de roversbenden gold overigens ook dat ze deels voortkwamen uit sociale nood. De veelal uit de Oekraïne en Polen verdreven Joden waren bijna allen behoeftig. Het was overigens niet vreemd dat de eigen bevolking die meestal zelf zeer arm waren,  vreemd tegen de nieuwkomers aankeek. Er kwam ook kritiek uit eigen Joodse hoek. Zo richtte de Joodse kerkenraad van Kampen zich in de 18e eeuw tot hun overheid om geen andere dan in Holland geboren Joden tot de handel meer toe te laten. Zij vreesden dat er anders voor hun geen toekomst meer zou zijn.

Jo Vromen

 

Advertenties

Bokkenrijders door van der Aa in 1848

De schrijver van der Aa beschreef zijn visie op deze “schelmen” 75 jaar na dato in de geest van die tijd. Hij hangt het idee van een grote bende aan, die grootse plannen had, en verliest tegelijk de sociaal-maatschappelijke context volledig uit het oog. Dat er mogelijk zeer wijddragende juridische misstanden hebben bestaan, komt bij hem helemaal niet aan bod. De spelling is zoals die er in 1848 was!

J.Vromen

“In het midden der vorige eeuw onthield zich hier eene bende gaauwdieven, genoegzaam allen uit inboorlingen dezer landstreek bestaande, onder welke sommigen die zeer welgegoed waren en dus niet door armoede, tot deze euveldaden behoefden te vervallen. in het begin dier eeuw was reeds, in het Oostenrijks-Valkenburgs gebied, een dergelijk komplot aanwezig, maar dit was minder talrijk, en, nadat onderscheiden dezer boosdoeners te Hoensbroek, Scheit en andere plaatsen destijds hun verdiende loon ontvangen hadden, schenen zij genoegzaam uitgeroeid. De nieuwe bende was ontstaan, omtrent het jaar 1760, en wel in het kwartier ‘s-Hertogenrade, mede op Oostenrijks gebied, door toedoen van zekeren Joseph Kerkhofs, een zeer ervaren en beroemd Heelmeester, in het stadje ‘s-Hertogenrade, die het hoofd dezer bende was, en die in 1772, aldaar is opgehangen. Er werden, ter zelfder tijd, niet alleen in ‘s-Hertogenrade, maar ook te Merkstein, Ubach, Kerkrade, Simpelveld en Rimburg, alsmede te Amstenrade in het Oostenrijks-Valkenburgs gebied, zeer vele medepligtigen gevangen, en ten getale van 74, de een na de andere, ter dood gebragt. Maar, toen wist men niet, immers, met geen genoegzame zekerheid, dat ook het Staatsgebied met dit kwaad besmet was. Er waren wel reeds vele geweldige huisbraken door dit volk gepleegd, sommigen binnen, maar de meesten buiten het Staatsgebied; zonder dat men eenigen der boosdoeners had kunnen ontdekken. Doch, die in de heerlijkheid ‘s- Hertogenrade ter dood gebragd werden, verraadden eindelijk de andere medepligtigen, welke op het Staatsgebied woonden. Gezegde Kerkhofs had, in alle de dorpen van het ‘Land-van-Valkenburg’, zijne wervers; die velen wisten over te halen, om zich bij de bende te voegen, welke eenige honderd man sterk was. Allen wie daartoe behoorden, moesten bij de zoogenaamde St. Leonardskapel, met vele plegtigheid de R.K. godsdienst afzweren en zich aan de duivel verbinden, om alle kwaad te doen. Daarbij moesten zij eene beëedigde belofte doen, van, in gevalle zij in hechtenis geraakten, geene hunner medepligtigen te beschuldigen; en, al hoewel zij door de pijnbank genoodzaakt mogten worden, tot bekentenis van hunne eigen misdaad te komen, als zij zouden ter dood gebragt worden, alles weder te herroepen. Uit dien hoofde steunden zij, die tot deze benden behoorden, zoo lange ze nog in vrijheid waren, op die eerstgenoemde belofte; en hoewel er velen gevangen en gedood werden, begaven zich echter zeer weinigen op de vlugt buitenslands, maar bleven gerust in hunne huizen, tot zoo lang zij zelven gevat en in handen der justitie overgeleverd werden. Uit die zelfde oorzaak waren genoegzaam geene hunner, anders dan door de zwaarste pijnigingen, tot eenige bekentenis ten aanzien van zich zelve, en veel minder, ten aanzien hunner vloekverwanten, te brengen; zoo zelfs, dat sommigen hunner bij die pijniging het leven verloren hebben. De toeleg van dit vloekgespan schijnt geweest te zijn, om, zoodra zij tot een genoegzaam getal zouden aangegroeid zijn, het geheele land af te loopen, al wat hun voorkwam te vermoorden, de kerken en kloosters te plunderen enz. Sommigen vormen, aangaande het ware oogmerk van dit volk, andere gissingen, doch, het is gelukkig, dat men die zaak tijdig ontdekt en in haren voortgang gestuit heeft, eer zij tot dit uiterste is doorgebroken. Alle deze criminele executiën waren reeds begonnen in 1773, en gedurende dit en de vier volgende jaren werden, van de banken onder ‘Valkenburg’ en onderhoorige heerlijkheden, tusschen honderd zeventig en honderd tachtig van dit gespuis opgehangen, behalve eenige weinigen, die, wegens begane moorden, geradbraakt zijn.    …”

A.H. van der Aa
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden
Elfde deel, 1848, Gorinchem

 

Kirchhoffs 2

Een ontvoering in 1742, en de ruzie tussen de religies

In de tweeherige stad Maastricht, waar het Luikse en het Staatse bestuur ieder voor een deel de dienst uitmaakten bestond een gegarandeerde vrijheid zoel de gereformeerde als de roomse religie.Toch bestond er onderhuids veel jalouzie, haat, agressie en wantrouwen tussen de protestanten en de katholieken. Heel vaak ontstonden er conflicten die op bestuurlijk vlak opgelost moesten worden. Zo hadden de katholieken de gewoonte om protestanten tot hun godsdienst te verleiden, maar waren ze ontdaan als een rooms iemand wilde overgaan tot de gereformeerde religie. Ze deinsden er niet voor terug om diegenen die tot de protestantse vereniging wilden overgaan of dat al gedaan hadden te kidnappen en een tijdlang in een klooster op te sluiten. Daar kon die persoon gehersenspoeld worden om zijn religieuze overtuiging weer in de juiste richting om te buigen. Omgekeerd deden de protestanten op dit vlak niet onder voor de roomsen.

Zulk een probleem deed zich voor in de ten noorden van Maastricht gelegen hoofdbank Beek. Het gebied van de hoofdbank ressorteerde onder de jurisdictie van het Land van Valkenburg en viel als zodanig onder het Staatse gezag. Een daar wonende jongedame, een zekere Catharina Severeyns, werkte als dienstmeisje voor de gereformeerde Mattheys Boomhouwers en zijn eega. In het jaar 1742 werd ze met veel geweld uit de woning van haar baas ontvoerd en naar het nabijgelegen dorp Munster-Geleen gebracht. Dit dorp viel niet onder het Staatse gezag. De overheid in Beek kon dus ook geen enkele actie ondernemen om het meisje terug te halen. Wel hadden ze het sterke vermoeden dat de pastoor van Beek en enkele bekenden van de meisje achter de ontvoering zaten. Catharina had al eerder in gesprekken met anderen erop gewezen dat ze door haar geweten naar de roomse overtuiging werd “gestuurd”. De in Beek werkzame gereformeerde predikant stelde de verantwoordelijke drossaard in kennis van de gewelddadige ontvoering. Deze zat echter met zijn handen in het haar! Hij kon geen enkele actie ondernemen tegen de verantwoordelijken in Munster-Geleen en was gedwongen een snood plan te bedenken. De man ging met Catharina’s vrienden praten en spoorde hun aan om het meisje per omgaande naar het huis van de familie Boomhouwers in Beek terug te halen.

De drossaard schreef wel een gepeperde dreigbrief aan de pastoor van Beek. Hij dreigde de pastoor met sluiting van zijn kerk en zou “de paap” in de gevangenis stoppen als hij niet meewerkte. De moeder van het meisje mengde zich eveneens in het steeds meer escalerende conflict. Ze eiste van haar dochter dat ze onmiddellijk moest terugkomen naar Beek. Haar dochter was volgens haar nog te jong om zelfstandig te beslissen. Haar beslissing om nu al van geloof te veranderen was dus verkeerd en bovendien moest de jongedame nog naar school. De kennissen van het meisje gaven geen gehoor aan de vordering van de drossaard om mee te werken aan haar terugkeer. De drossaard nam dan ook zijn toevlucht tot zeer strenge en vergaande maatregelen. Hij legde beslag op de bezittingen van deze mensen. Hij was verplicht dit te doen zei hij, om hun “paapse stoutigheden”af te straffen.  Anderzijds moest hij de protestantse religie beschermen. In andere woorden, hij deed dit “tot mainteneeringe van den gereformeerden dienst”. De drossaard vernam op een gegeven ogenblik dat Catharina zich in het Gelderse land in het dorpje Leuth bij Groesbeek bevond. Dat was nog eens een meevaller. Ze verbleef dus gelukkig op Staats gebied. Catharina die zich klaarblijkelijk had bedacht,was er in geslaagd aan haar ontvoerders te ontkomen en werd op vijf maart 1742 voor alle zekerheid naar Maastricht gebracht waar ze in een gereformeerd milieu werd ondergebracht.

De gefrustreerde drossaard zon op wraak en wilde de voor deze actie verantwoordelijke personen straffen. Hij drong er zelfs bij de Staatse overheid op aan om de plakkaten tegen de paapse stoutigheden opnieuw bekend te maken, en zo nodig de roomse godsdienst in Beek te verbieden en de kerk aldaar te sluiten. H.H.Mogendheden wilden hier wel in meegaan en pasten hun plakkaten aan.

 

Advertenties

Pruisische ronselaars gefusilleerd in Maastricht, anno 1732

Een strenge overheid

In het begin van januari 1732 werden in Maastricht een tweetal Pruisen in opdracht van het stadsbestuur dood geschoten. De reden hiervoor was, dat ze in de stad op Staatse grond nog wel gepoogd hadden om soldaten te werven voor het Pruisische leger. Het ging hierbij om een zeer ernstig vergrijp. Dit soort praktijken bracht de veiligheid van de stad in gevaar volgens de magistraat. In het geval van de twee Pruisen ging het om luitenant Wolfsleber (Wolfshagen) en een zekere von Delwich. De eerste soldaat werd begraven in protestantse St.Martenskerk. Von Delwich, die het roomse geloof aanhing, werd  bij de Paters Minderbroeders ter aarde besteld. Dit trieste verhaal werd opgetekend door een zekere Balthasar Becker uit Maastricht die het in 1733 in Frankfurt am Main liet uitgeven. De zaak was begonnen met een burger uit Aken die handel in snuiftabak dreef met de stad Maastricht. Hij was goed thuis in de stad en verkeerde voor zijn handel ook vaker in lokale herbergen die buiten de stad gelegen waren. Die werden druk door soldaten bezocht. Zo kwam het dat hij in een van deze herbergen een Hollandse soldaat had ontmoet. Hij begon een gezellig praatje met deze soldaat die de naam Bulow droeg. Deze man vroeg hem of de geboortige Akenaar geen ronselaars kende die hem voor een fikse som als soldaat bij een regiment wilden onderbrengen. De Akenaar hield zich begrijpelijk op de vlakte, maar toen hij terug in zijn stad was, nam hij contact op met de hem bekende  ronselaar Wolfshagen. Hij vertelde deze uitgebreid over het verzoek van de Hollandse man.

In de val

Wolfshagen liet onder een andere naam een brief bij Bulow bezorgen. Maar dat pakte verkeerd uit. Er dienden namelijk twee personen met die zelfde naam in het regiment. De “verkeerde” Bulow kreeg de brief in handen en stapte ermee naar zijn overste. Die had direct in de gaten dat hier iets fout zat, en verzon een list. Soldaat Bulow nummer twee zou met een andere soldaat ingaan op het voorstel van Wolfshagen. Wolfshagen kreeg een bericht dat (de verkeerde) Bulow hem wel wilde ontmoeten. Ze spraken af om elkaar te ontmoeten in het vrije Rijksgebied van Wittem. Wolfshagen kwam daar aan in het gezelschap van von Delwich en sergeant Baumgarten. Ze spoedden naar het zich daar bevindende  kasteel van graaf von Plettenberg om er op de Hollanders te wachten. De twee Maastrichtse soldaten hadden de stad al een paar dagen eerder verlaten en hielden zich met acht andere onderofficieren schuil in het dorp Gulpen. Van daaruit lieten ze Wolfshagen weten dat ze graag op Staatse bodem met hem wilden praten. De Duitsers trapten in deze sluw opgezette val. Nadat Wolfshagen met von Delwich de mannen ontmoet had begon hij zich te bedenken. In zijn ogen waren de mannen te klein van gestalte en niet geschikt voor een hard soldatenbestaan in een vreemd regiment. Hij adviseerde hun daarom terug naar hun onderdeel in Maastricht te gaan. De mannen kregen beiden een dukaat van Wolfshagen als een soort goedmakertje.

Op naar Maastricht

Toen de Duitsers aanstalten maakten om de ontmoetingsplek te verlaten, werden ze door een aantal boeren uit Gulpen en de eerder genoemde onderofficieren gevangen genomen en geboeid naar Maastricht gebracht. Een van de boeren gedroeg zich als een dolle stier en loste een schot op von Delwich met het pistool dat hij uit diens zadeltas had weten te bemachtigen. De mannen werden in Maastricht allereerst naar de Hoofdwacht op het Vrijthof gebracht. Hun volgende adres werd verrassenderwijs het nabijgelegen hotel “De Helm”. Ze werden er opgesloten in een aparte van tralies voorziene kamer. De volgende dag voerde men de mannen naar de gevangenis in de St.Pieterspoort. Wolfshagen was plotseling erg ziek geworden. Het gerecht stelde zich echter hard op en weigerde een dokter toe te laten tot de man. De krijgsraad sprak uiteindelijk de doodstraf uit. Twee predikanten kregen de moeilijke taak de mannen in te lichten omtrent hun lot. De datum van de executie werd vastgesteld op eenentwintig  januari. Het stadsbestuur  wilde duidelijk vaart achter de zaak zetten. Vlak voor hij gefusilleerd werd riep Wolfshagen nog dat hij de wereld tot getuige wilde maken van het feit dat hier twee mensen voor een gering iets gedood werden. Hij verzocht zijn maat Baumgarten om een zakdoek voor zijn ogen te binden. De mannen waren nog niet direct dood na de fusillade van de wel zeer incapabele schutters. Het gerecht kende echter geen genade en liet beide mannen ter plekke dood bloeden. Onderofficier Baumgarten ontsnapte aan een wisse dood. Hij werd door het gerecht verplicht de terechtstelling bij te wonen maar kon het Staatse gebied verlaten nadat hij te horen had gekregen dat hij nooit meer een voet op Staats territorium mocht zetten.  De Duitser Becker maakte een versje naar aanleiding ding van het gebeuren: “De dood verwierf ons hier, terwijl wij anderen wierven, zodat wij allebei aan dezen arbeid stierven”.

de helm

Om half twee kunt u eten!!

 

Advertenties

Facetten uit de geschiedenis van het Land van Rode

Het lang verwachte boek omtrent allerlei historische zaken in het Land van Rode is eindelijke verschenen. Dit boek in de serie Historische Reeks Parkstad Limburg (nr.11) verschijnt officieel op 2 december a.s.

Voor alle info zie beneden staand artikel. Het is een ware “goudklomp”, waar we door allerlei complicaties op hebben moeten wachten. Maar het is er!!

Omvang: 276 bladzijden met illustraties in kleur en zwart-wit, hardcover, ISBN/EAN: 978-90-822416-6-2.

Facetten Land van Rode omslag‘Facetten uit de geschiedenis van het Land van Rode‘ [HRPL 11] gaat straks in de winkel € 24,00 kosten. U kunt nog intekenen tot en met 1 december 2017 voor de prijs van € 21,50. Het verschijnen van dit boek is door onvoorziene omstandigheden vertraagd, de eerdere berichtgeving hierover ten spijt. Momenteel wordt het boek gedrukt en gebonden. Vanaf 2 december is deze te koop bij Thermenmuseum en de plaatselijke boekhandels (Heerlen/Kerkrade). Na verschijnen is de bestelling af te halen op de boekpresentatie of daarna bij Thermenmuseum / Rijckheyt in  Heerlen, Coriovallumstraat 9. Het is ook mogelijk om de bestelling per post te ontvangen (hiervoor geldt € 4,50 aan porto- en verpakkingskosten). U krijgt een berichtje over het tijdstip van boekpresentatie, afhalen en/of toezenden. Wilt het boek komen afhalen hoeft u uiteraard de € 4,50 verzendkosten niet over te boeken {de webshop hebben we helaas nog niet op de keuzemogelijkheid kunnen aanpassen}. In de antwoordmail staat dat nog nader aangegeven.

INHOUD:
Het land van Rode: zijn naam, zijn territorium en zijn gebieders
door Lei Heijenrath
Macht en onmacht in de processen tegen de bokkenrijders. Brussel en de justitie in de Landen van ’s-Hertogenrade en Valkenburg (1740-1780)
door Mathieu Huynen en Hub van Wersch
Van ’s-Hertogenrade naar Limbourg sur Vesdre : Het tracé van de middeleeuwse Hertogsweg door Zuid-Limburg
door Lei Heijenrath
De abten van Kloosterrade en de justitiële praktijk in de 18e eeuw
door Lea Nijsten-Höfte†
De Staten van het Oostenrijkse Land van Rode in de 18e eeuw in vergadering bijeen
door Lei Heijenrath
Een erfeniskwestie in Kerkrade aan het einde van de 18e eeuw : Kan een moeder van haar dochter erven?
door Mathieu Huynen
De introductie van de aardappel rond 1740 in het Land van Rode
door Lea Nijsten-Höfte†
Over de staatkundige positie van het Oostenrijkse Land van ’s-Hertogenrade 1755-1780
door Lei Heijenrath

Jo Vromen (Visser)

Advertenties

Een huwelijkscontract in de zeventiende eeuw

Overspel was een gevaarlijk spel

Het sluiten van een huwelijk was toen aan allerlei voorwaarden verbonden. Er was immers in maart 1656 een streng en gereformeerd Echtreglement ingevoerd. Dat was goedgekeurd door de Staten-Generaal van de Zeven Verenigde Provincieën. In 1661 ging het reglement ook gelden voor de Generaliteitslanden, d.w.z. voor Zeeuws-Vlaanderen, Staats-Brabant en de Landen van Overmaas. Deze regelgeving gold niet voor de stad Maastricht. De stad was geen onderdeel van de Generaliteitslanden, en viel dus ook niet onder deze regeling. Het reglement beoogde in eerste instantie elke afwijking van het normale huwelijk tussen man en vrouw af te straffen.

Er werd duidelijk in gesteld met wie een vrouw mocht trouwen. Een oom kon niet trouwen met zijn nicht, en een moeder niet met haar neef, of de zoon van haar broer of zus! Broers konden in geen geval met hun zus in het huwelijk treden, ook niet als het meisje een halfzus was. Dat noemde men toen “van halven bedde”. De straffen die op overspel stonden kregen eveneens ruim aandacht.  Beging een getrouwde man overspel met een ongetrouwde vrouw, dan stond hij te boek als eerloos en meinedig. Als hij in zo’n geval een baan had als ambtenaar binnen de Landen van Overmaas, dan raakte hij die zeker kwijt. Bij een eerste overtreding lag er een boete van honderd gulden klaar. Bleek de persoon in kwestie onverbeterlijk, dan werd de tweede overtreding beloond met een “poene” van drie honderd gulden. Een zeer strenge rechter kon iemand zelfs verbannen verbannen of op een andere wijze straffen.

Vroedvrouw als spion voor gereformeerde overheid

Het toezicht van de overheid was erg streng. Zelfs vroedvrouwen kregen de opdracht om eventuele onregelmatigheden te melden. Om ontucht te ontdekken en te straffen, moesten alle vroedvrouwen binnen vierentwintig uur na de geboorte van een bastaardkind ( d.w.z. als ze constateerde dat er geen vader was) alle gegevens omtrent de moeder en de verblijfplaats persoonlijk aanmelden bij de woning van de magistraat ter plaatse. Het bestuur had de vroedvrouw immers onder ede verplicht zo te handelen. Zij moest dus altijd naar de naam van de vader vragen met wie de net bevallen vrouw, “vleselijk geconverseerd had”. Soms verzonnen vrouwen uit veiligheid een naam van een niet bestaande man. De ongehuwde vrouw koos daarvoor omdat ze zelf ook voor haar losbandig gedrag bestraft kon worden. Een favoriete straf van de overheid was om een vrouw een maand lang op te sluiten op water en brood met een kind dat nog gezoogd moest worden. Viel de vrouw in herhaling, dan kon ze zelfs voor zeer lange tijd verbannen worden uit haar woonplaats en streek. Soms was het zelfs  verstandiger voor vrouwen in een dergelijke positie om te vluchten naar een regio die niet viel onder het Staats bestuur. Dat was zeker niet makkelijk en lag ook niet binnen de mogelijkheden van elk meisje of elke vrouw. Veel meisjes die als dienstbode bij een boer of een voorname heer  werkten werden vaker slachtoffer van een opdringerige huisbaas. In de praktijk was het voor een arme ongeletterde meid nauwelijks mogelijk om daar weerstand tegen  te bieden. Daarbij werden de arme wichten door de rauwe protestantse overheid ook nog eens neergezet als “ongebonden, ontugtig en hoeragtig”. De voorname heer ontliep elk probleem! Het waren vreselijke tijden voor eenvoudige burgers!

 

echtreglement 1661

Informatie: Land van Herle

 

Advertenties

De geschiedenis van Meerssen door Frank Hovens

Vanmiddag  18 november 2017 werd in het bestuurscentrum van Meerssen tijdens een druk bezochte bijeenkomst het boek “In de armen van Geul,Maas en Watervalderbeek” gepresenteerd. Het boek, een der mooiste, zo niet het mooiste boek dat ik op dit gebied ken, was een mammoetklus en is als het ware een standbeeld voor de schrijver.

Het boek moet om het zo te zeggen, niet alleen “in de armen van elke rechtgeaarde Meerssenaar met historisch besef drijven”, maar ook in de armen van elke liefhebber van de Limburgse regionale geschiedenis. Het boek is te koop bij de gemeente Meerssen. Kijk voor alle informatie op de site van de gemeente.

Met complimenten,

Jo Vromen,

Oud -Meerssenaar

beok meerssen fr hovens

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties

Een vreemde trouwgeschiedenis te Heerlen in 1749-1750

 

De bruidegom is spoorloos

Huwelijken werden in die tijd, als die tenminste door een predikant of pastoor gesloten werden, bijgehouden in een trouwboek van de parochie. Zo is het trouwboek van de predikant van Heerlen uit de jaren 1749-1750 bewaard gebleven. In het jaar 1749 kan men de volgende aantekening lezen: ” Op 22 november 1749 zijn Anna Elizabeth Cornips, de weduwe van Steven Vonken, als bruid en Johannes Baumer als bruidegom ingeschreven. Hun getuigen waren Nikolaas Smits en Marie Catharin Cornips”. Ze trouwden op 17 mei 1750. Tot zover het feitelijk verslag van de nijvere predikant.
Het echte en zeer  fascinerende verhaal zou dan pas beginnen. In een “N.B.” doet de predikant verslag van een opmerkelijk gebeuren dat als een avonturenroman zou kunnen worden uitgewerkt. Hij schrijft op dat dit voorgenomen huwelijk om allerlei redenen niet eerder is gesloten. “Om bijzondere reden heeft de trouwinge van deze personen niet eerder voltrokken kunnen worden”, aldus de predikant. Wat was er nu echt gebeurd?
Na netjes de inschrijving in het kerkregister gedaan te hebben, bleek de aanstaande bruidegom ineens opmerkelijk veel haast te hebben. Hij vertrok hierna onmiddellijk naar Waldeck dat op de Hondsrug in het huidige Duitsland gelegen was. In de plaats Waldeck bevindt zich nu nog de eeuwenoude burcht die hoog op de rotsen gelegen is. Hij was van plan er vrienden te bezoeken, en wilde daar blijven totdat de officiële  aankondiging van het voorgenomen huwelijk had plaatsgevonden. Zoals wellicht bekend, gebeurde een aankondiging vroeger altijd in de kerk, en werd deze ook nog door een aanplakbiljet op de deur van het kerkgebouw bevestigd. De vermeende bruidegom zou echter evenmin als zijn metgezellen uit Heerlen op tijd terugkomen om het heuglijke feit te laten geschieden.

Een zoekactie wordt gestart
Ten einde raad gingen een aantal plaatselijke jongelingen die op de hoogte waren van de tocht van hun vriend naar Waldeck toe om de mannen op te sporen en om er te informeren wat er gebeurd zou kunnen zijn. Helaas ze kregen van niemand informatie over de als het ware in het niets opgeloste mannen. Ook al hun naspeuringen onderweg zouden geen enkel teken van leven opleveren. De mannen waren letterlijk het spoor bijster en kwamen tot de dramatische conclusie dat er iets ergs moest zijn gebeurd. Misschien waren Johannes en zijn kornuiten wel vermoord of verongelukt! De vrienden trokken korte tijd later in desperate toestand  huiswaarts. Niet lang daarna doken de “vermisten” weer in hun eigen dorp op. Wat was er gebeurd? Ze waren in een herberg gevallen voor de verlokkingen van een ronselaar. Deze had hun in zwaar benevelde toestand een contract laten tekenen waardoor ze als huurlingen in het garnizoen van een zekere commandant Troppou in Opper-Silezië terecht gekomen waren.
Dat was voor hun een zeer bittere ervaring geworden. De mannen hadden wanhopig naar een manier om gezocht om uit hun benarde situatie te geraken. Dat was niet makkelijk gebleken. In het regiment heerste een strenge controle en de afstand naar huis leek welhaast onoverbrugbaar. Toch slaagden ze er uiteindelijk in om naar de havenstad Triëst in Italië te ontsnappen. Met een Venetiaans schip wisten ze de stad Venetië te bereiken. Vandaar hadden ze zich als inmiddels ellendige en in armoede levende zwervers naar het noorden begeven.

Een van de jongens had nog een ander en wel persoonlijk avontuur voor de boeg. Er was een vrouw die op hem wachtte om met hem te trouwen. Anna Cornips bleek een volhoudster te zijn. De vrouw was dan ook al een keer gehuwd geweest. Het was genoeg stof voor een kleine avonturenroman!! De man die niet was komen opdagen had een trouwe vriendin gehad.

Bron: Land van Herle

cupido

 

 

Advertenties

Gronsveld klaagt zuinige Maastrichtse ingezetenen aan (1709)

Eeuwen geleden bezat de stad Maastricht het privilege van “vrijdom” in de Landen van Luik, Brabant en Overmaas. Dit hield in dat ingezetenen van de stad vrij waren gesteld van het betalen van tol (belastingen) bij het vervoeren van koopwaar en van de belasting op onroerend goed dat ze elders in die landen in bezit hadden. Het werd echter  steeds moeilijker om die oude rechten te kunnen behouden. De vele oorlogen en verwoestingen in deze regio zorgden ervoor dat plaatselijke overheden een chronisch tekort aan geld hadden. Het gebeurde steeds meer dat bezitters van onroerend goed door de omstandigheden gedwongen toch voor hun bezit aangeslagen werden in het Land van Overmaas. Als de oorlogskosten te zwaar drukten op de gemeentelijke begrotingen, moeste bezitters van panden in de omliggende dorpen die zelf woonachtig waren in Maastricht, verplichte bijdragen leveren. Deze mensen voelden daar vaak niets voor, en probeerden onder deze verplichting uit te komen. Voor overheden buiten Maastricht was het dan ook niet eenvoudig om dit geld los te krijgen. Daarom probeerden ze steeds vaker  hun doel te bereiken door het nemen van represailles. De stad nam wraak op de volhardende Gronsveldenaren. Alle ingezetenen uit naburige dorpen die eveneens een woning in de stad hadden, werden op hun beurt ook aangeslagen voor de vastgoed belasting. Het kon ook minder charmant gaan. Het gebeurde dat buitenburgers met bezit in de stad aangehouden werden en zelfs gevangen gezet werden.

Op deze wijze ontstonden er meer dan eens grote conflicten. Maastricht had dan ook voortdurend grote onenigheid met de heerlijkheden Gronsveld, Wittem, Eys en Ryckholt. In 1709 diende de drossaard van Gronsveld een rekwest in bij de Raad van State van de Verenigde Nederlanden. Hij deed dit namens graaf Johan Franciscus van Bronckhorst. In het rekwest werd in felle bewoordingen geklaagd over de weigering van Maastrichtenaren met bezit in het graafschap Gronsveld om bij te dragen in de oorlogslasten. De drossaard gaf aan dat Gronsveld als onderdeel van het Heilige Roomse Rijk vrij zou moeten zijn van allerlei van buiten af opgelegde lasten. Toch bleef de enclave Gronsveld onderworpen aan alle zaken die met oorlog te maken hadden zoals: voedselvoorziening aan soldaten, inkwartiering, het leveren van hout, stro, en andere zaken. Kortom, het bestuur werd betrokken bij oorlogen waar ze meestal niets mee te maken hebben. Zo eiste Generaal Lottum al voor het derde jaar achter elkaar rantsoenen van Gronsveld. Die eis hebben de Gronsveldenaren overigens kunnen afkopen voor de som van zevenhonderd pattacons *. Het is voor hun dan ook onverteerbaar dat Maastrichtenaren met bezit in Gronsveld niet willen bijdragen aan de plaatselijke belastingen en daar via represailles mee weg proberen te komen. Uiteindelijk moesten de Maastrichtenaren wel een bijdrage gaan leveren, maar toen had het graafschap al veel kosten moeten maken om dat via de wettelijke weg af te dwingen.(* Pattacon: in de Zuidelijke Nederlanden veel gebruikte munteenheid, en wel tot ver in de 18e eeuw, ook wel als rijksdaalder aangeduid)

Het merendeel van de gronden in Gronsveld was overigens in bezit van mensen van buiten Gronsveld. Als deze landeigenaren er voortdurend in slaagden om niets bij te dragen aan de lokale lasten, zou dit een extra last zijn voor de bewoners van de Heerlijkheid. De drossaard smeekte de Staten om verschoond te blijven van verdere oorlogscontributies. Daarnaast vroeg hij nadrukkelijk om niet alleen de ingezetenen te laten bijdragen, maar om dit ook te laten gelden voor de “uitgezetenen”. Hij verwees nog eens fijntjes naar het feit dat een identieke zaak in de Rijksbaronie Wittem tot tevredenheid van allen geregeld was. Drossaard Kicken had voor de goede orde nog een verklaring van het hoofdgericht van de Vrije Rijksheerlijkheid Wittem bijgevoegd, waarin zij verklaarden dat in hun gebied burgers van Maastricht die in Wittem bezittingen hadden eveneens moesten bijdragen aan de algemenen lasten. Griffier P.Pernot van Wittem was zo netjes geweest om de Gronsveldenaren te hulp te komen. Wat deed de Staatse overheid in dit geval? Zij reageerde als volgt: “Het graafschap Gronsveld, vallend onder het Duitse Rijk, moet zich niet aan deze Raad wenden om de lasten daar eerlijk te verdelen”. Zij moesten maar elders hun heil gaan zoeken. Drie jaar later werd er door bemiddeling van de Commissarissen Deciseurs en de Gedeputeerden te velde toch nog een oplossing bereikt. De zuinige “sjengen” uit Maastricht moesten voor de helft meebetalen in de extra kosten. Dat kwam slecht uit voor de bezitters van de buitenverblijven in de “campagne”!

gronsveld_a_schaepkens_ca1850

Kasteel Gronsveld door A.Schaepkens rond 1850

 

 

Advertenties

Borgharen beschreven!!

borgharen chare servais de_Rosen_ep_Van_Buel

De heerlijkheid Borgharen tot en met de laatste heer

Op dit ogenblik ben ik bezig met het beschrijven van de geschiedenis van de heerlijkheid Borgharen. Het boek zal zich bezig houden met de geschiedenis van het kasteel vanaf het eerste begin, de geschiedenis van de adellijke dames en heren bezitters en pachters, het wel en wee van de parochie, de schepenbank, de resp.rentmeesters, de aan de heerlijkheid verbonden adellijke geslachten, de opeenvolgende schouten, de vele rechtszaken etc. Waarschijnlijk is het boek rond het voorjaar van 2018 klaar.

Jo Vromen

Ambij

 

 

 

 

Advertenties